archief - Zeeuwse Stichting Maatwerk

Ga naar de inhoud
archief
ZSM niet uniek
12-01-2023
ZSM was een van de eerste leden van de coördinatiegroep VSO-PRO. Inmiddels zijn er elders in het land ook prachtige voorbeelden van samenwerkingsnetwerken.
Neem b.v. Noord-Holland Noord+
Hun website staat boordevol interessante informatie.
resultaten 'banenafspraak'
17-03-2023
Divosa blijft bezorgd over de duurzaamheid van het werk voor de Participatiewetdoelgroep met een banenafspraakbaan. Deze groep is relatief nieuw en heeft ook vaker nieuwe banen, maar deze blijken minder duurzaam dan banen binnen de overige groepen.
taakstelling beschut werk
16-01-2023
Het aantal ten minste te realiseren dienstbetrekkingen binnen beschut werk wordt voor elke gemeente jaarlijks door de regering vastgesteld. De taakstelling voor 2023 is bekend. Kijk HIER wat het betekent voor de Zeeuwse gemeentes.
OV-kaart voor PRO-leerlingen
07-01-2023
Het doel van de sectorraad praktijkonderwijs is dat alle leerlingen in het praktijkonderwijs van 16 jaar en ouder recht hebben op een ov-reisproduct.
Gevolgen breed offensief
07-01-2023
De vier-weken-zoektermijn voor jongeren met een arbeidsbeperking wordt per 1 juli '23 afgeschaft. Zij zijn daarmee niet meer verplicht om vóór hun eventuele bijstandsaanvraag eerst te kijken of zij een opleiding kunnen volgen of werk kunnen vinden.
kostendelersnorm v.a. 27 jaar
17-12-2022
Het loon of de uitkering van thuiswonende oud-leerlingen telt mee in de berekening van b.v. de bijstandsuitkering van een ander gezinslid. Deze kostendelersnorm gaat in vanaf 21 jaar. Per 1 januari 2023 wordt die leeftijd verhoogt naar 27 jaar.
22-12-2022
Stagebegeleiding gaat al lang niet meer alleen om het regelen van een stage, maar over alles wat kan bijdragen aan een vloeiende overgang van school naar werk. Stagecoördinatoren bouwen en onderhouden dagelijks een levend netwerk van werkgevers, werken intensief samen met gemeenten, met jobcoachorganisaties, met UWV en ga zo maar door.
Het Juiste Loket
22-11-2022
Het Juiste Loket is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).
structurele aanpak jeugdwerkeloosheid
12-12-2022
PRO en VSO niet meer vergeten! Middels een amendement zijn PRO en VSO toegevoegd en is er financiering voor het coördinatoren netwerk waar Arjan Jobse namens de arbeidsmarktregio Zeeland in participeert.
uitstroom 2021-2022
28-12-2022
In het schooljaar 2021-2022 waren er 336 schoolverlaters van de Zeeuwse VSO en PRO scholen. 167 van hen gingen naar vervolgonderwijs, 89 gingen er aan het werk.
De monitor laat nog veel meer details zien, tot zelfs op schoolniveau.
Toekomst sociaal ontwikkelbedrijven
17-12-2022
Hoe toekomstbestendig zijn Orionis, De Zuidhoek, Betho of Dethon, of wat moet er voor gebeuren om ze dat te maken? Cedris laat onderzoek doen.
blijf actueel
22-11-2022
Wolters Kluwer biedt met de producten en diensten van Schulinck een schat aan belangrijke, actuele informatie op het gebied van Participatiewet, Inburgering, WMO, Jeugd en Schuldhulpverlening. Op de website staan interessante kennisbanken. Ook is juridisch advies te vragen.
Jongeren en de digitale overheid
09-11-2022
Praktische lessen waarin de leerlingen kennis maken met de digitale overheid, leren waar ze digitale (overheids)zaken moeten regelen en waar zij hulp kunnen krijgen.
structurele aanpak Jeugdwerkloosheid 2023
09-11-2022
PRO en VSO vergeten?
De sectorraden schreven een brief aan de miinister waarin zij hun verbazing en verontrusting uitspraken over het feit dat de kwetsbare jongeren met een achtergrond PRO of VSO niet meegenomen zijn in de plannen voor 2023.
Parelsessie ‘Arbeidstoeleiding anno 2022’
07-11-2022
Alleen ga je sneller, maar samen kom je veel, veel verder.
Samenwerking in de arbeidsmarktregio levert een heleboel mooie resultaten op. Zo vertelden mensen uit de praktijk van de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren.
Simpel Switchen
16-09-2022
Sneller wisselen tussen beschut werk en doelgroepregister
Minister Carola Schouten voor Participatie is voornemens een wetswijziging door te voeren waarmee het doorstromen vanuit beschut werk naar een baan uit de banenafspraak, reguliere baan en weer terug makkelijker wordt. Ingangsdatum 1 juli 2023.
drempel Banenafspraak verlaagd
26-07-2022
  • Kan het zijn dat door 'nieuwe' instroom in de Banenafspraak gemeentes eerder aan hun taakstelling komen?
  • Betekent dat dat onze schoolverlaters nóg meer en langer op wachtlijsten komen?
Nieuwe directeur
19-07-2022
Op 1 augustus 2022 start Annemiek Smet (36) als directeur van Praktijkschool Hulst. Samen met de directie van het Reynaertcollege draagt Annemiek verantwoordelijkheid voor het (praktijk)onderwijs in de regio Hulst en omstreken.
Realiseren van aantal banen voor arbeidsbeperkten verdient impuls
Doelstelling banenafspraak niet gehaald
09-07-2022
Het aantal gerealiseerde banen binnen de banenafspraak blijft achter bij de doelstelling. Dat blijkt uit de totaalcijfers van 2021. Tijd om de banenafspraak een impuls te geven en te kijken naar het uitbreiden van de doelgroep. Dat schrijft minister Schouten in haar brief (07-07-2022) aan de Tweede Kamer.
Wat is passend onderwijs?
21-06-2022
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is het zelfde. Soms is extra hulp nodig of moet een kind extra oefenen. Of heeft een kind andere uitleg of lesstof nodig. En soms onderwijs op een andere, speciale school.
uitstroomprognose 2021-2022
17-05-2022
Dit schooljaar 2021-2022 zijn er ruim 300 schoolverlaters vanuit VSO-scholen en scholen voor PraktijkOnderwijs. Waar gaan deze schoolverlaters volgens de verwachting van de scholen naar toe?  Gaan ze werken, gaan ze doorleren, of gaan ze naar dagbesteding? Hieronder ziet u de cijfers.
Netwerkrelaties PrO VSO met werkgevers
13-05-2022
In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek dat Bureau Bartels
uitgevoerd heeft naar de samenwerking tussen vso-pro scholen en werkgevers.
Op veel fronten een feest van herkenning, maar het biedt ook een aantal waardevolle
suggesties en concrete aanknopingspunten. Vooral vanuit werkgevers!

Dubbele kinderbijslag
Heeft een jongere van het CIZ een indicatie WLZ gekregen dan bestaat er waarschijnlijk ook recht op dubbele kinderbijslag. De voorwaarden, het kind:
  • is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18
  • woont minimaal 4 nachten per week thuis
  • heeft een indicatie WLZ
samen werken
in de regio
02-05-2022
ZSM vertegenwoordigt de arbeidsmarktregio Zeeland in het landelijk netwerk van coördinatoren VSO-PRO. Het is de bedoeling dat álle 35 arbeidsmarktregio's in Nederland een cioördinator leveren. Patrick Hallink is landelijk kwartiermaker van dit project, hij vertelt er meer over.
nieuwe website
Orionis Walcheren heeft een nieuwe website. Voor scholen, leerlingen en werkgevers een aanrader om eens te bezoeken. Er staat erg veel informatie op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Walcherse informatie, maar ook algemene regelingen en voorzieningen.
Young Impact
Young Impact helpt om jongeren in hun kracht te zetten op een manier die bij hen past. Op initiatief van ZSM zetten ook Zeeuwse scholen Young Impact-projecten op.
ZSM in landelijke coördinatorengroep
Landelijk wordt een coördinatorengroep opgezet met vertegenwoordigers uit alle arbeidsmarktregio's in Nederland.
Kwartaalcijfers UWV: aantal plaatsingen banenafspraak blijft stijgen, doel 2021 niet gehaald
09-05-2022
In de nieuwe kwartaalcijfers van UWV zet het eerder ingezette herstel van de banenafspraak zich voorzichtig voort. Het aantal banen nam namelijk ook in het laatste kwartaal van 2021 toe, maar desondanks is de ambitie voor 2021 niet behaald.
Individuele studietoeslag
Jongeren die op school zitten maar die vanwege hun handicap niet de mogelijkheid hebben om een centje bij te verdienen kunnen gebruik maken van deze regeling. Per 01-04-2022 zijn door de overheid bedragen vastgesteld. Een scholier van 18 jaar kan € 150,- per maand ontvangen. Een 19-jarige heeft recht op € 180,-
uitstroommonitor
Uitstroomgegevens van VSO- en PRO-schoolverlaters in het schooljaar 2020-2021
Sterk Techniek Onderwijs Zeeland (STOZ)
STOZ probeert samen met Het Huis van de Techniek Zeeuwse jongeren te interesseren voor techniek en logistiek....
Terug naar de inhoud