begrippenlijst - Zeeuwse Stichting Maatwerk

op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
op-maat met perspectief
Ga naar de inhoud

begrippenlijst

andere begrippenlijsten
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
voeg hier zelf een begrip toe, geef aanvullingen en/of opmerkingen
A
arbeidsanalyse

arbeidsmarktregio (Zeeland)
De regering wil met de arbeidsmartktregio's de regionale samenwerking tussen gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties en het UWV bevorderen. Ook het onderwijs is een belangrijke schakel. Zeeland is 1 van de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland; Goes is hiervan centrumgemeente. Om efficiënte samenwerking in de arbeidsmarktegio Zeeland te stimuleren is overzicht op samenwerkende partijen en verantwoordelijkheden belangrijk.

ADHD
ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Barkley (2001) geeft aan dat het een stoornis is, waarbij er problemen zijn op het gebied van concentratie (de periode), impulsbeheersing en beweeglijkheid (de hoeveelheid). De meeste wetenschappers geven nu aan dat de problemen vooral voortkomen door het niet kunnen remmen van het gedrag.


B
banenafspraak
Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak. Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Deze wet bevestigt de afspraken in de banenafspraak.

beschut werk
Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.
Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk (bijvoorbeeld printplaten maken).
Als u beschut werk doet, bent u in dienst van de gemeente of een andere werkgever. U krijgt salaris. Dit is ten minste het wettelijk minimumloon. Als het bedrijf of de organisatie onder een cao valt, geldt deze ook voor werknemers die beschut werk doen.
boris(aanpak)
Boris is een aanpak die leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs helpt bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. De aanpak is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren uit het middelbaar beroepsonderwijs, een systeem dat al bijna een eeuw in de onderwijswetgeving is verankerd. Voor 100.000 jongeren per jaar is dit de belangrijkste route naar arbeid en voor het bedrijfsleven is het de belangrijkste manier om nieuw personeel te werven. Belangrijke onderdelen binnen de methodiek zijn oriëntatie op beroep en loopbaan, een opleidingstraject op maat en leren in een bedrijf.
D
Divosa
Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Elke dag zetten de leden van Divosa en hun medewerkers zich in om mensen in staat te stellen actief aan de samenleving deel te nemen. Als dat nodig is, kunnen inwoners rekenen op ondersteuning van Divosa-leden. Niet alleen bij het vinden van werk, voldoende inkomen of hulp bij problematische schulden. Maar ook wanneer voor deelname aan de samenleving integratie, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of onderwijs nodig is.

doelgroepregister
Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.
F
forfaitaire loonkostensubsidie
Werkgevers die iemand in dienst nemen met een arbeidshandicap   hebben recht op een loonkostensubsidie. Gekeken wordt hoeveel de betrokken   werknemer presteert/produceert in vergelijking met iemand zonder   arbeidshandicap. De werkgever kan dan het deel van het salaris wat   overeenkomt met het prestatieverlies van de betrokken werknemer als loonkostensubsidie declareren bij de   gemeente.Voor leerlingen die na de praktijkschool of het VSO voor het eerst   gaan werken is hun pruductiviteit nog lastig te bepalen. Hoeveel moet de   werkgever dan zelf als loon betalen? In die situatie heeft de gemeente de   mogelijkheid om tot maximaal een half jaar gewoon de helft van het loon te   subsidiëren. Dat is de forfaitaire loonkostensubsidie. In dat half jaar kan   dan worden bekeken/beoordeeld wat de werkelijke loonwaarde van de betrokkene   is.

I
inclusieve arbeidsanalyse
In de methode Inclusief Herontwerp Werkprocessen zijn het werk en de werkprocessen de uitgangspunten om werk te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In een arbeidsanalyse spoort een arbeidsanalist alle eenvoudige, routinematige taken op in de bestaande werkprocessen. Door alle eenvoudige en routinematige taken te combineren, ontstaan nieuwe banen, in ondersteunende functies bijvoorbeeld ten behoeve van het creëren van participatiebanen.

individuele studietoeslag
De individuele studietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Deze toeslag is bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap die volgens de regering een extra steuntje in de rug nodig hebben om te gaan studeren.

J
jobcarving
Bij jobcarving worden de verschillende taken van een baan (of verschillende banen) geanalyseerd en opnieuw samengevoegd tot een nieuwe baan (of banen). Een functie kan zo geschikt worden gemaakt voor medewerkers met een arbeidsbeperking. In de praktijk blijkt vaak dat zij veel taken wel kunnen uitvoeren, maar enkele deeltaken niet. Na herverdeling hoeft dat vaak geen probleem te zijn. Werkgevers kunnen jobcarving ook gebruiken om tekorten aan geschikt personeel voor bepaalde functies op te lossen.

L
Lage Inkomens Voordeel
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben/nemen die tenminste 100 en maximaal 125% van het WML verdienen. De hoogte van het LIV wordt bepaald door het aantal verloonde uren dat in de loonaangifte wordt opgenomen en het gemiddelde uurloon van de werknemer.
Leren en Werken
'Leren en Werken' is een samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, UWV, SBB en bedrijfsleven.
Het Programma Leren en Werken bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer Leerwerkloketten gevormd. Dit is een heel breed werkgebied.
loondispensatie
Loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering.
Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer omdat hij minder aan kan dan de andere werknemers. Voorwaarde is dat de werknemer een Wajong-uitkering heeft.
UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers.

loonkostensubsidie
De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen.
De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.
loonkostenvoordeel (LKV)
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden.
loonwaarde
Loonwaarde is de waarde - uitgedrukt in Euro's - van de arbeid die iemand nog kan uitvoeren. De loonwaarde wordt door een arbeidsdeskundige op de werkplek vastgesteld. De regering vindt het belangrijk dat de loonwaarde objectief wordt gemeten. Het mag niet zo zijn dat de loonwaarde afhankelijk is van degene die hem vaststelt. Om een goed beeld van de loonwaarde te krijgen is het mogelijk om werknemers een korte tijd (maximaal 3 maanden) onbeloond werkzaamheden te laten verrichten op een proefplaats. Ook is het mogelijk het eerste half jaar te overbruggen met een forfaitaire loonkostensubsidie.
M
mobiliteitsbonus of premiekorting
Bij het van kracht worden van de 'Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)' is de mobiliteitsbonus vervallen en vervangen door het LoonKostenVoordeel (LKV). Het LKV is vooral voor kleinere bedrijven aantrekkelijker dan de mobiliteitsbonus.
N
No-risk polis
Een no-riskpolis is bedoeld voor werknemers met een arbeidshandicap of ziekte. Dit houdt in dat de werkgever voor deze werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV kan krijgen als hij ziek wordt.

O
ODD
ODD is een stoornis waarbij dwars, uitdagend en wraakzuchtig gedrag naar voren komt (Horeweg, 2014). Daarnaast zijn er emotionele symptomen. Leerlingen kunnen zich moeilijk inleven in anderen en zich moeilijk houden aan gedragsregels (Baard & van der Elst, 2010). Volgens Tolan en Leventhal (2013) laten leerlingen met ODD negatief, ongehoorzaam en opstandig gedrag zien en gaan ze steeds discussies aan. Een leerling met ODD is snel boos en gefrustreerd (Horeweg, 2014).

P
participatiewet
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet is in de plaats gekomen voor de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW). En een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

praktijkleren (subsidieregeling)
Minister Jet Bussemaker heeft onlangs het besluit genomen, dat erkende leerbedrijven die stagiaires van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en entree in het vmbo, ook gebruik kunnen gaan maken van de subsidieregeling Praktijkleren. (schooljaar 2017-2018) Het gaat om het buitenschoolse praktijkgedeelte in het laatste leerjaar voor VSO en praktijkonderwijs en voor entree in het VMBO om het derde en vierde leerjaar.
praktijkonderwijs - praktijkschool
Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs bestemd voor leerlingen met een leerachterstand.
De leerlingen binnen het praktijkonderwijs zijn jongeren van 12 tot maximaal 18 jaar.
De theorie in het vmbo is voor deze leerlingen te moeilijk. De school besteedt daarom vooral aandacht aan praktische vakken en vaardigheden.
In het praktijkonderwijs wordt aandacht besteed aan:
 • persoonlijkheidsvorming
 • aanleren van sociale vaardigheden
 • aanleren van praktische vaardigheden
 • voorbereiding op het functioneren op de arbeidsmark
programmaraad
Arbeidsmarktregio’s staan voor de opgave om krachten te bundelen met als doel de optimale match te realiseren tussen werkgevers en werkzoekenden. Daarbij is het belangrijk om over de gemeentegrenzen heen te kijken en de samenwerking binnen de 35 arbeidsmarktregio's te stroomlijnen en te optimaliseren. Programmaraad waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken, ondersteunt hen hierbij.
premiekorting
De premiekorting, ook wel mobiliteitsbonus genoemd, is een belastingmaatregel waarbij een werkgever een korting krijgt op de af te dragen premies en werkgeverslasten, indien hij iemand met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak valt, in dienst neemt.
Q
quotumwet
De term 'Quotumwet' wordt veelvuldig gebruikt, maar feitelijk gaat het om de 'quotumheffing' in de wet banenafspraak.
Eenvoudig gezegd komt het er op neer dat elk bedrijf met meer dan vijfentwintig werknemers een bepaald aantal mensen met een arbeidshandicap in dienst moet nemen.

S
Samen voor de klant
De website van de programmaraad arbeidsmarktregio's.

T
Tegemoetkoming studiekosten 18+
Deze tegemoetkoming is bedoeld voor leerlingen van het voorgezet onderwijs van 18 jaar en ouder. Zij krijgen, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders/verzorgers, een basistoelage die niet terugbetaald hoeft te worden. De kinderbijslag komt dan te vervallen. Aanvraagformulieren voor de toelage zijn te downloaden via DUO
U
UWV
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt het UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Het UWV voert deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

V
Veilig op Stage
'Veilig op stage' is een lespakket specifiek gericht op de leerlingen van het vmbo en het praktijkonderwijs die voor het eerst op stage gaan. Er is in het lespakket rekening gehouden met hun leerstijl, denkniveau en belevingswereld. Daarnaast is het lespakket uitermate geschikt voor jongeren en volwassenen die moeite hebben met de Nederlandse taal. De onderwerpen worden namelijk allemaal aan de hand van foto’s en beknopte teksten uitgelegd. Na het bestuderen van dit lespakket, zouden zij aansluitend kunnen deelnemen aan een training en examen B-VCA. Zij hebben de basiskennis uit Veilig op Stage dan al op zak, wat ze een perfecte opstap richting B-VCA biedt.

verloonde uren
Dat zijn uren waarover loon wordt betaald. Dus:
 • De contracturen, dat wil zeggen de uren die de werkgever met de werknemer is overeengekomen. Daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld verlof of ziekte.
 • De uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren Daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.

VSO - Voortgezet Speciaal Onderwijs
Het Voortgezet Speciaal Onderwijs vormt een onderwijssoort voor jongeren met specifieke (onderwijs-)beperkingen, die een gericht onderwijs-zorg-traject nodig hebben om hun onderwijsdoelen te behalen. Het gaat dan met name om jongeren met fysieke, verstandelijke, gedragsmatige, zintuigelijke beperkingen, langdurig ziek of een combinatie (meervoudig) van diverse beperkingen. Op het Voortgezet Speciaal Onderwijs wordt geprobeerd om op een speciale manier zo gewoon mogelijk te doen en jongeren optimaal voor te bereiden op een plek in de samenleving.
W
WAJONG
Heeft u vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap waardoor u niet kunt werken? Dan krijgt u misschien van UWV een Wajong-uitkering. Dit wordt geregeld via de Wajong. De Wajong geldt voor mensen van 18 jaar of ouder. Voor uw 18e komt u dus niet in aanmerking voor een Wajong-uitkering.

werkstap
Werkstap® is een online arbeidsdiagnose-, matchings- en ontwikkelinstrument waarmee u grip heeft op uw (re-)integratie en participatieproces. Het integreert (zelf)diagnose met matching, loonwaardebepaling, ontwikkeling met werkopdrachten en accountmanagement tot één totaalproces, waarmee organisaties kunnen inzetten op ‘lean’ ondernemen. Cliënten vinden met behulp van dit totaalproces beter passend werk. Werkstap® is een perfecte aanvulling op uw werkwijze!
WFSV
Wet financiering sociale verzekeringen
WLZ
De Wet landurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk:
 • Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk)
 • Begeleiding, verpleging en verzorging
 • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
 • Hulpmiddelen
 • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.
WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De WMO is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet die sinds 2007 bestaat, wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving.
De Wmo is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om deze groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een aanpassing aan de woning.
WML = wettelijk minimumloon
Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt u tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.
Het kabinet wil vanaf juli 2017 de leeftijd van het minimumloon in 2 stappen aanpassen van 23 naar 21 jaar. Dit staat in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2017. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.
WTL = wet tegemoetkomingen loondomein
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit drie regelingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017, het jeugd-LIV en het LKV op 1 januari 2018. Als een werkgever een werknemer in dienst heeft of aanneemt die tot de doelgroep behoort, kan hij in aanmerking komen voor deze tegemoetkomingen.
Terug naar de inhoud